martes, 17 de julio de 2012

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionalsResolució d'adjudicació de destinacions provisionals

 


Resolució provisional


Resolució definitiva

Accés a les llistes definitives d'acord amb la classificació alfabètica següent:

Termini previst: 27 de juliol de 2012


Nomenaments telemàtics agost

Informació per al curs 2012-2013Nomenaments telemàtics per a l'adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent per al curs 2012-2013. Una vegada finalitzades les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol i en funció del nombre de vacants i substitucions que quedin pendents de cobrir, es preveu que entre el 30 d'agost i el 7 de setembre de 2012 es faran als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona tants actes de nomenaments telemàtics com siguin necessaris per adjudicar les vacants i substitucions que hi hagi pendents d'assignació entre el personal inscrit a la borsa de personal docent.


A partir del 16 d'agost s'informarà de les dates concretes (entre el 30 d'agost i el 7 de setembre) en què es duran a terme aquestes adjudicacions de vacants i substitucions.

Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica

A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.
Durant el curs, el dia de l'adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.
Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d'un SMS i un missatge de correu electrònic.
Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació.
Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:
 1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
 2. imprimir la credencial (en format PDF).
El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.
Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.
La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:
 • una fotocòpia del DNI,
 • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar (no cal tornar a presentar el certificat mèdic en el cas de les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria),
 • l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
 • l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF)
 • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat i
 • la sol·licitud de compatibilitat.
La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació de l'aplicació).

Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d'ordinador amb connexió a Internet, es pot anar:
 • a la seu dels serveis territorials,
 • a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als serveis educatius del Departament d'Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.
Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).
Si cal resoldre dubtes de tipus administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.

Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments

Barcelona Comarques


Baix Llobregat

Vallès Occidental


Maresme – Vallès Oriental

Catalunya Central
 • Mestres d'educació infantil i primària i professorat de secundària i de règim especial / Professorat de secundària i de règim especial:
 substitucions_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Girona


Tarragona

Lleida

Terres de l'Ebre


Consorci d'Educació de Barcelona


No hay comentarios: