jueves, 27 de diciembre de 2012Canvi d'entitat sanitària
 
1. Canvi ordinari: de l'1 al 31 de gener

Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'afiliació, que estiguin adscrits a l'INSS (Sistema Sanitari Públic) oa les Entitats d'Assegurança d'Assistència Sanitària, poden sol · licitar canvi d'entitat durant el mes de gener de cada any.

2. Canvi extraordinari
 
2.1  Canvi fora del termini:
 
Fora del període del termini ordinari es podrà autoritzar el canvi d'Entitat d'assegurança d'assistència sanitària o d'adscripció al Sistema Sanitari Públic:
 
. Quan es produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que 
  impliqui trasllat de província.
 
. Quan, mantenint la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu
  domicili a una altra província.
 
. Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les
 entitats afectades.
 
. Quan, per concórrer circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una
  pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la
  Direcció General de MUFACE acordi l'obertura de termini especial d'elecció
  d'Entitats, inclòs, si s'escau, l'INSS


2.2 Canvi extraordinari al I.N.S.S.

Quan el titular ho sol · liciti per raons d'assistència medicohospitalària i sigui aprovat per una Comissió Paritària MUFACE / SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol · licitud, el titular haurà d'aportar informe mèdic on consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un centre del Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre cinc anys adscrit a l'INSS en el cas que li sigui concedit el canvi.
 
Procediment de canvi d'entitat
Per efectuar el canvi d'Entitat el mutualista haurà de presentar juntament amb la sol · licitud, el document d'afiliació o, si escau, el document assimilat al d'afiliació, per a la seva substitució en el seu Servei Provincial oa l'Oficina de MUFACE més propera.
 

Si té certificat digital o DNI electrònic, a través de la Seu Electrònica de Muface, es poden fer canvis ordinaris entre entitats de assegurança privada d'assistència sanitària, però no a l'INSS.
 

Cambio de Entidad Sanitaria

1. Cambio ordinario: del 1 al 31 de enero

Los mutualistas y los beneficiarios con Documento asimilado al de Afiliación, que estén adscritos al INSS (Sistema Sanitario Público) o a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, pueden solicitar cambio de Entidad durante el mes de enero de cada año.

2. Cambio extraordinario

2.1 Cambio fuera del plazo:

Fuera del periodo del plazo ordinario se podrá autorizar el cambio de Entidad de Seguro de Asistencia Sanitaria o de adscripción al Sistema Sanitario Público:
 • Cuando se produzca un cambio de destino del mutualista en activo que implique traslado de provincia.
 • Cuando, manteniendo su localidad de destino, el mutualista cambie su domicilio a otra provincia.
 • Cuando el mutualista obtenga la conformidad, expresada por escrito, de las Entidades afectadas.
 • Cuando, por concurrir circunstancias objetivas que justifiquen el cambio de una pluralidad de titulares afectados por el mismo problema de asistencia médica, la Dirección General de MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidades, incluido, en su caso, el I.N.S.S.
 
  2.2 Cambio extraordinario al I.N.S.S.
 • Cuando el titular lo solicite por razones de asistencia médico-hospitalaria y sea aprobado por una Comisión Paritaria MUFACE/SEGURIDAD SOCIAL. En este supuesto, junto con la solicitud, el titular deberá aportar informe médico en el que conste el diagnóstico del proceso patológico padecido por él o por alguno de sus beneficiarios y las razones que aconsejan su tratamiento en un Centro del Sistema Sanitario Público. Además, deberá hacer constar expresamente que asume la obligación de permanecer cinco años adscrito al I.N.S.S. en el caso de que le sea concedido el cambio.

Procedimiento de cambio de Entidad

Para efectuar el cambio de Entidad el mutualista deberá presentar junto a su solicitud, el Documento de Afiliación o, en su caso, el Documento asimilado al de Afiliación, para su sustitución en su Servicio Provincial o en la Oficina de MUFACE más próxima.
 
Si tiene certificado digital o DNI electrónico, a través de la Sede Electrónica de Muface, se pueden efectuar cambios ordinarios entre Entidades de Seguro Privado de Asistencia Sanitaria, pero no al INSS.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Preguntar frecuentes FAQ

Cambio de Entidad de Asistencia Sanitaria -mes de enero

¿Cuándo puedo cambiar de Entidad de Asistencia Sanitaria ?
 
Los mutualistas y los beneficiarios con Documento asimilado al de Afiliación, adscritos tanto al INSS (Sistema Sanitario Público) como a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, pueden solicitar cambio de Entidad durante el mes de enero de cada año.
 
¿Puedo realizar el cambio de Entidad de Asistencia Sanitaria por internet?
 • Sí, a través de la sede electrónica de MUFACE.
 • Es necesario estar en posesión de un certificado electrónico reconocido o un DNI electrónico.
 • A través de la sede electrónica, sólo se pueden efectuar cambios entre entidades de seguro privado de asistencia sanitaria, pero no al INSS (Sistema Sanitario Público).
 • Si desea cambiar de una Entidad de Seguro Privado al INSS (Sistema Sanitario Público), debe acudir a una oficina de MUFACE.
 
¿Cómo puedo realizar el cambio de Entidad de Asistencia Sanitaria por otros medios?
 • Puede acudir a cualquier oficina de MUFACE. Cumplimente y firme el impreso de cambio de entidad que puede obtener de la página web o que le facilitarán en su Oficina de MUFACE. Entréguelo con el documento de afiliación o, en su caso, el documento asimilado al de afiliación que tiene en su poder.
 •  

No hay comentarios: